Algemene voorwaarden

DEFINITIES

Aanbieding: een door Build Your Party gedaan aanbod voor verkoop of verhuur van een of meer artikelen/goederen voor een vaste en expliciet vermelde prijs

Build Your Party: de vennootschap onder firma Build Your Party, statutair gevestigd te Penningweg in Zaandam en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 56799772, in deze algemene voorwaarden tevens: ‘Opdrachtnemer’, ‘Verhuurder’ en ‘ Verkoper’, tevens alle medewerkers van Build Your Party en alle ingeschakelde (hulp)personen

Huurder: iedere (rechts)persoon en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, die van Build Your Party een of meerdere goederen huurt

Koper: iedere (rechts)persoon en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, die van Build Your Party een of meerdere goederen koopt

Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, die Build Your Party de opdracht geeft (een deel van) een evenement te organiseren of uit te voeren

Opdrachtnemer: Build Your Party

Overeenkomst: iedere overeenkomst ter zake het verzorgen van entertainment, de verhuur van goederen en het leveren van diensten die tussen Build Your Party en de Wederpartij tot stand komt, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst

Partijen: Build Your Party en de Wederpartij gezamenlijk

Schriftelijk: per e-mail, SMS-bericht, WhatsApp-bericht en op papier

Verhuurder: Build Your Party

Verkoper: Build Your Party

Wederpartij: iedere (rechts)persoon en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, die met Build Your Party een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten. In deze algemene voorwaarden tevens ‘Opdrachtgever’, ‘Huurder’ en ‘Koper’

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Offertes van Build Your Party, alsmede op alle verbintenissen die voortvloeien uit Overeenkomsten tussen Build Your Party en de Wederpartij of uit de wet.
De toepasselijkheid van de door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt, indien deze strijdig zijn met onderhavige algemene voorwaarden, nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen nadrukkelijk Schriftelijk anders overeenkomen.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien Partijen de betreffende afwijking nadrukkelijk Schriftelijk overeenkomen.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
Deze algemene voorwaarden gelden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die door Build Your Party worden ingeschakeld.
Door het ondertekenen van een overeenkomst, het plaatsen van een bestelling op de website van Build Your Party via https://www.buildyourparty.com, het plaatsen van een bestelling via info@buildyourparty.nl of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook, gaat de Wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Build Your Party via https://www.buildyourparty.nl. Op verzoek en onder vermelding van verzendadres wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Verkoop- en verhuurgoederen worden op de website van Build Your Party en via haar diverse social media kanalen aangeboden voor een vast bedrag.
Voor de opdracht tot het organiseren of uitvoeren van (een gedeelte van) een evenement verstrekt Build Your Party aan Opdrachtgever een Schriftelijke Offerte die binnen de daarin gestelde termijn door Opdrachtgever moet worden ondertekend en geretourneerd.
Offertes van Build Your Party hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
De genoemde prijzen van samengestelde Offertes gelden uitsluitend indien deze Offerte geheel geaccepteerd wordt. Indien de Opdrachtgever slechts voor een gedeelte van de opdracht akkoord geeft, volgt een nieuwe offerte waarin prijswijzigingen mogelijk zijn.
Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen zijn inclusief BTW en in euro, tenzij anders is vermeld.
Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een Overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies de prijzen van zaken al dan niet door Build Your Party van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Build Your Party gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De Wederpartij die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de Wederpartij te allen tijde aan de verhoging is gebonden.
Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals op de factuur vermeld staat, tenzij Partijen later anders overeenkomen. Bij gebreke van tijdige betaling van de Wederpartij aan Build Your Party, behoudt Build Your Party zich het recht voor haar nakomingsverplichting van de Overeenkomst op te schorten tot het moment van betaling.
Betaling dient te geschieden op het bankrekeningnummer NL 39 RABO 0325 3795 48 onder vermelding van het factuurnummer. Betaling in contanten is enkel mogelijk indien Partijen zulks nadrukkelijk overeenkomen.

BORG

Bij de verhuur van goederen kan een borg worden berekend van maximaal € 150,- bovenop de huurprijs.
De hoogte van de borg per artikel wordt tezamen met de verhuurprijs door Build Your Party in haar Aanbieding vermeld. Indien de hoogte van de borg per artikel niet in de Aanbieding vermeld staat, brengt Build Your Party de Wederpartij, voordat zij haar factuur verstuurd, Schriftelijk op de hoogte van de hoogte van de borg. De hoogte van de borg staat vermeld op de factuur.
De borg wordt, indien na inspectie van het verhuurde artikel blijkt dat er geen schade is ontstaan aan het artikel, op de eerst volgende werkdag door Build Your Party teruggestort aan Wederpartij op het bankrekeningnummer waarmee Wederpartij de borg heeft voldaan.
De borg wordt slechts in contanten teruggegeven indien de factuur in contanten is betaald conform het bepaalde hierboven in artikel 3.4, of indien Partijen zulks nadrukkelijk overeenkomen.
Build Your Party behoudt zich het recht voor (een gedeelte van) de borg niet terug te betalen aan Wederpartij indien blijkt dat het gehuurde artikel tijdens de periode van verhuur beschadigd of defect is geraakt of anderszins niet meer voor gebruik en/of verhuur geschikt is.

LEVERING, AFHALEN EN RETOURNERING VAN VERHUURGOEDEREN

Build Your Party levert verhuurde goederen af bij Wederpartij op het door Wederpartij aangegeven en overeengekomen adres en tijdstip en Build Your Party haalt de goederen op het door Wederpartij aangegeven en overeenkomsten adres en tijdstip op. De Wederpartij haalt en/of brengt zelf de goederen bij Build Your Party indien Partijen dit expliciet zijn overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn, dient de Wederpartij Build Your Party terstond op de hoogte te brengen. Indien Wederpartij niet uiterlijk binnen 2 uur na (op)aflevering Build Your Party wijst op de vermeende gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt Wederpartij geacht met de staat waarin het werk en/of de goederen is geleverd of opgeleverd, in te stemmen.
Build Your Party streeft er naar zich aan nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen afleverings- en ophaaltermijn te houden.

VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEID EN EIGEN RISICO HUURDER

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurdegoederen toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel evenals de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum/ophaaldatum van het gehuurde contant aan Build Your Party voldoen.
Het huren van goederen geschiedt op eigen risico. Build Your Party is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om de gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen, geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen, Build Your Party te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen, aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Build Your Party te vrijwaren en onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Build Your Party te doen geschieden.
De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken: de voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst, voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde, aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de gehuurde benodigde energie.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Build Your Party in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Build Your Party ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of dat buiten overmacht geschiedt.
De huurder vrijwaart Build Your Party voor alle schade van derden waarvoor Build Your Party op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.
De huurder vrijwaart Build Your Party voor alle boetes en transacties die aan Build Your Party mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.
Build Your Party is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of een derde aan wie de huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren van het gehuurde. Build Your Party is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van de afspraken van de door Build Your Party ingeschakelde hulppersonen.
Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de huurperiode, dan is Build Your Party voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
Build Your Party kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten gevolge van het niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.
In geval de huurder zelf het transport van het verhuurde verzorgt, vangt de aansprakelijkheid van de huurder en de verplichting van de huurder zoals in deze algemene voorwaarden beschreven is, aan zodra het verhuurde aan de huurder is afgegeven en ter beschikking is gesteld.

SLOTBEPALING

Op alle overeenkomsten welke door Build Your Party worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.